Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My mouse wheel doesnt work properly in Firefox

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

My mouse wheel does work when I try to scroll in any page. The scroll wheel works when I am scrolling though tabs but only if I am holding Shift or Ctrl. It also seems to work just fine in troubleshooting mode, but nothing else seems to work. This problem started just after Firefox updated to the newest version.

My mouse wheel does work when I try to scroll in any page. The scroll wheel works when I am scrolling though tabs but only if I am holding Shift or Ctrl. It also seems to work just fine in troubleshooting mode, but nothing else seems to work. This problem started just after Firefox updated to the newest version.

Giải pháp được chọn

This could be a problem with "X-Mouse Button Control" if you use this application as mentioned in the 110 release notes.

See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

This could be a problem with "X-Mouse Button Control" if you use this application as mentioned in the 110 release notes.

See also:

more options

An updated version of X-Mouse Button Control (XMBC 2.20) has been released. Issues with Firefox 110 should be fixed. To learn more, see https://forums.highrez.co.uk/viewtopic.php?t=4682