Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Getting security warning even when X-Frame-Options: SAMEORIGIN added to subpage loaded in iframe

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In our application we are opening a sub page in an iframe within the main page. Both pages are form the same Domain. Although we've added X-Frame-Options: SAMEORIGIN to the page loaded in the iframe, it still gives this error. Could you please suggest on how to solve this issues, what would I be missing?

Thanks in Advance! Shibu.

In our application we are opening a sub page in an iframe within the main page. Both pages are form the same Domain. Although we've added X-Frame-Options: SAMEORIGIN to the page loaded in the iframe, it still gives this error. Could you please suggest on how to solve this issues, what would I be missing? Thanks in Advance! Shibu.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi Shibu, does your server send any Content-Security-Policy headers? This overrrides X-Frame-Options if both are sent:

https://developer.mozilla.org/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/frame-ancestors

Otherwise, perhaps there is a more subtle mismatch in the protocol, host name, or port.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.