Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Content-Security-Policy: frame-ancestors doesn't work

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 398 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vinh.vu

more options

As mentioned here https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/frame-ancestors, CSP: frame-ancestors is supported from Firefox 33. However, it seems doesn't work.

I am trying to embed a 3-party site into our page using an iframe. The 3-party site did whitelist us using these headers - Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.ourdomain.com - X-Frame-Options: SAMEORIGIN

It works fine on Chrome, but not Firefox. I am using Firefox 79.

Is there anything wrong with our headers?

Thank you!

As mentioned here https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Content-Security-Policy/frame-ancestors, CSP: frame-ancestors is supported from Firefox 33. However, it seems doesn't work. I am trying to embed a 3-party site into our page using an iframe. The 3-party site did whitelist us using these headers - Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self' https://*.ourdomain.com - X-Frame-Options: SAMEORIGIN It works fine on Chrome, but not Firefox. I am using Firefox 79. Is there anything wrong with our headers? Thank you!

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

There is a bug with nested iframe https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1404438