Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Half size letters

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

When I create a new document in Word, the letters become cut off at the top. My setting are OK. The first paragraph is fine but when I create a new paragraph, then all the letters appear half size after that. I have Windows 11.

When I create a new document in Word, the letters become cut off at the top. My setting are OK. The first paragraph is fine but when I create a new paragraph, then all the letters appear half size after that. I have Windows 11.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This site is for support for the Firefox web browser. Your question relates to MS software so you should seek help from MS.