Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Glitching of text on all tabs

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

My Firefox keeps doing weird glitches and I recently updated to a Windows 11 laptop, instead of using a windows 10 one, and both have had the same issue with this glitch.

I'm unsure what to do- and as shown in the attached screenshot all text has been all messed up and it with all tabs and not just a singular one and I'm unsure what to do besides restart my computer.

I've allowed all stuff so hopefully this can help someone with answering this.

My Firefox keeps doing weird glitches and I recently updated to a Windows 11 laptop, instead of using a windows 10 one, and both have had the same issue with this glitch. I'm unsure what to do- and as shown in the attached screenshot all text has been all messed up and it with all tabs and not just a singular one and I'm unsure what to do besides restart my computer. I've allowed all stuff so hopefully this can help someone with answering this.
Đính kèm ảnh chụp màn hình