Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Who is managing my Browser?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 49 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

In my 'Settings' it says: "Your browser is being managed by your organization." What??? What organization? How can I find out who this is? and how can I get rid of this 'managing organization'? I want to clear this statement from my account.

In my 'Settings' it says: "Your browser is being managed by your organization." What??? What organization? How can I find out who this is? and how can I get rid of this 'managing organization'? I want to clear this statement from my account.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hey there!

That's very interesting, so you're not on a company owned device right? I recommend you take a look at the following: https://mzl.la/3Wi3e1Y Also a policy may have been installed by security software. Look at about:policies. https://mzl.la/2InNmYJ

Bithiah