Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Screen goes black when playing some videos -

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Screen goes black when some videos play - audio continues, but screen is black. I am sire this is a Firefox problem - I have successfully watched videos using BING browser - same videos go black on Firefox. I have refreshed Firefox, cleared cache, restarted Firefox - cleaned cookies. Turned accelerator off then back on - because nothing changed. Does not do this with all videos, just some - some You Tube videos play, others do not. I have Windows 10 and McAfee Live Safe - all programs are current and up to dated.

Screen goes black when some videos play - audio continues, but screen is black. I am sire this is a Firefox problem - I have successfully watched videos using BING browser - same videos go black on Firefox. I have refreshed Firefox, cleared cache, restarted Firefox - cleaned cookies. Turned accelerator off then back on - because nothing changed. Does not do this with all videos, just some - some You Tube videos play, others do not. I have Windows 10 and McAfee Live Safe - all programs are current and up to dated.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Same issue! I'm using a different browser till they get it fixed.

more options

@ dogscouts

Could you please start a new thread for your question?

Then you can provide more information like your operating system and installed add-ons.

(locking)