Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

lost my bookmarks after upgrading the browser

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Hello Support,

I upgraded my FF browser to 102.5.0 esr and lost all my bookmarks. The upgrade saved old data Users\.....\Desktop\Old Firefox Data\naaf009b.default-esr\bookmarkbackups - however the json file looks like is overwritten or cannot be inmported to FF browser - When I do Import - backup - the current file is backed up but the old file is not found...

Is there any sam=ne way to get my bookmarks back? I was not signed into my browser either.

Thanks M

Hello Support, I upgraded my FF browser to 102.5.0 esr and lost all my bookmarks. The upgrade saved old data Users\.....\Desktop\Old Firefox Data\naaf009b.default-esr\bookmarkbackups - however the json file looks like is overwritten or cannot be inmported to FF browser - When I do Import - backup - the current file is backed up but the old file is not found... Is there any sam=ne way to get my bookmarks back? I was not signed into my browser either. Thanks M

Tất cả các câu trả lời (1)

more options