Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Scrolling after version 107 is choppy

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

After updating firefox from version 106 to 107 scrolling and site animations is choppy. 107.0.1 didn't fix the problem.

Device info: OS: Win7 CPU: i5-460M D. GPU: ati mobility radeon HD5650

After updating firefox from version 106 to 107 scrolling and site animations is choppy. 107.0.1 didn't fix the problem. Device info: OS: Win7 CPU: i5-460M D. GPU: ati mobility radeon HD5650

Được chỉnh sửa bởi catmirror vào

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Do you still have smooth scrolling enabled? Settings > General > Browsing : Use smooth scrolling.

more options

Terry #answer-1551448

Do you still have smooth scrolling enabled? Settings > General > Browsing : Use smooth scrolling.

Its have been enabled. I noticed that everything appears laggy, browser menu buttons are highlighted with a delay when moving cursor on it. Before 107 update everything was working great and smooth.

more options

Dropa #answer-1551560

What's the URL of the anime site so others can verify the playback issue if any on Firefox.

Not anime site. I mean animation of elements on the site. About video playback, this now is choppy/laggy too.

more options