Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Toolbar & Menu Bar in black colour in Firefox 106.0 Private Mode

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wurzelpurzel

more options

As of today, when I started a new private window of firefox, the Toolbar & Menu Bar showed up in black background colour. Can I configure this behaviour? I checked, if there is a private mode-dependent configuration of a certain theme, but is seems as if there is no option like this.

Thanks for any help, Richard

As of today, when I started a new private window of firefox, the Toolbar & Menu Bar showed up in black background colour. Can I configure this behaviour? I checked, if there is a private mode-dependent configuration of a certain theme, but is seems as if there is no option like this. Thanks for any help, Richard
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Found the solution: In private mode, right-klick the title bar, select "Customize Toolbar", select "Manage Themes" at the bottom of the browse window, enable the "Light-Theme" in the "Manage your Themes"-Section of the settings.

Seems as if Firefox is enabling the dark theme für private browsing mode windows by default with the recent update, but is not communicating this change.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

Found the solution: In private mode, right-klick the title bar, select "Customize Toolbar", select "Manage Themes" at the bottom of the browse window, enable the "Light-Theme" in the "Manage your Themes"-Section of the settings.

Seems as if Firefox is enabling the dark theme für private browsing mode windows by default with the recent update, but is not communicating this change.

more options

I will try this, but, how do I get to "Private Mode"?

more options

You can set browser.theme.dark-private-windows = false on the about:config page.

You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, you can click "Accept the Risk and Continue"to open about:config.

more options

cor-el schrieb

You can set browser.theme.dark-private-windows = false on the about:config page. You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, you can click "Accept the Risk and Continue"to open about:config.

Thanks a lot!

Is this doing the same as when I enable the "Light-Theme" in the "Manage your Themes"-Section of the settings as I mentioned? If I check the browser.theme.dark-private-windows - setting in the config-page it's on "true" and still my firefox appears the the light-theme when using private mode as shown in the attached screenshot. So this configuration setting seems to be overwritten by the themes-configuration?

more options

BillPhilpot schrieb

I will try this, but, how do I get to "Private Mode"?

right-click firefox icon, select "new private window"