Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Enable light theme for Private browsing windows?

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 167 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi J Taylor

more options

With the upgrade to Firefox 106 on Mac, Private browsing windows open with a dark theme by default. How do I enable the light theme for Private browsing windows?

I use Private browsing at work for website testing, and the dark themed tabs / UI are much harder to read and use than with a light theme.

With the upgrade to Firefox 106 on Mac, Private browsing windows open with a dark theme by default. How do I enable the light theme for Private browsing windows? I use Private browsing at work for website testing, and the dark themed tabs / UI are much harder to read and use than with a light theme.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Today I updated Firefox, now v106.01, on Windows. There was an option to add the Private browsing icon to the task/toolbar which I've wanted for a long time. When I clicked on it, the Private browsing window opened with a dark theme. Way too hard to read! I don't use dark theme on my PC for anything because I can't see some of the elements on my page.

I went looking for an option to return it to the auto system light theme which is my default for all my Firefox browsing. I couldn't find anything addressing this issue. I tried Colorways which could offer a bearable soft theme, but it also changed the appearance of my home browser page. I had to reset.

There ought to be an option for light theme on both home page and Private browsing. For those who prefer the dark theme, have an option for dark theme. You do this for many other features of Firefox letting us choose our browsing experience. Do the same here. Default to light and have the option to click for dark. Don't just force the dark theme on all of us.

So I have the same question: How do I enable the light theme/turn off the dark theme for Private browsing windows?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

Thanks so much cor-el, this is exactly what I needed!

I'm surprised this setting isn't editable via the Preferences UI, seems like an accessibility setting people should have easy access to.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.