Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

disabling dark theme integration

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5133 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi StephenFowles

more options

How can I disabling dark theme integration on Windows 10 and Firefox 63. I have dark theme enabled on Windows 10 but don't want this passed to Firefox as I find the tool bars hard to see.

I've tried switching to the light theme within Firefox but this isn't the same as the default theme without Windows 10 having dark mode enabled.

For instance in either dark mode or switching to light mode removes the title bar colour.

Giải pháp được chọn

hi, you could try the following to decouple the firefox theme from the windows settings: enter about:config into the firefox address bar (and confirm the warning notice in case it pops up). in that page then right-click somewhere and create a new integer preference named ui.systemUsesDarkTheme, set it to 0 ('zero') and restart firefox once.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hi, you could try the following to decouple the firefox theme from the windows settings: enter about:config into the firefox address bar (and confirm the warning notice in case it pops up). in that page then right-click somewhere and create a new integer preference named ui.systemUsesDarkTheme, set it to 0 ('zero') and restart firefox once.

more options

Great worked, thank you.