Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't view some elements on websites

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi IanRestrepo

more options

If I view sites in any other browser I can view signup forms, Facebook/social media widgets on sites, etc. But they are not there when using Firefox. I do clear cache at all levels.

If I view sites in any other browser I can view signup forms, Facebook/social media widgets on sites, etc. But they are not there when using Firefox. I do clear cache at all levels.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

¡ Hello Cindy !

Could you upload a screenshot or give me a link to those pages you mention?

Att: Ian Restrepo | Moz://a Contributor

Hữu ích?

more options

If you're having website connection issues after a Firefox update, your third-party antivirus software, such as Avast, might be interfering with Firefox's secure connections.

We recommend uninstalling your third-party antivirus software and using the security software offered for Windows by Microsoft:

  • Windows 8 and Windows 10 - Windows Defender (built-in)

Att: Ian Restrepo | Moz://a Contributor

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.