Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I am unable to load Zoosk.com. It worked B4 and in other browsers. Error "400 Bad Request, Request Header Or Cookie Too Large.

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I am unable to load Zoosk.com. It worked B4 and in other browsers. Error "400 Bad Request, Request Header Or Cookie Too Large.

I am unable to load Zoosk.com. It worked B4 and in other browsers. Error "400 Bad Request, Request Header Or Cookie Too Large.

Giải pháp được chọn

I have deleted my past history and that seems to have cured the problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

I get a blank page, what do you get? see screenshot Let me try again minus my add-ons.

Hữu ích?

more options

Gad zoosk... It works in Safe Mode. see screenshot Give it a try in Safe Mode and see if it works for you.

Hữu ích?

more options

Safe mode did not work and as usual I had to go through a ton of Microsoft bull to arrange to use safe mode in Win 10. I still have the error message shown above. Can anyone tell me how to fix it?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I have deleted my past history and that seems to have cured the problem.

Hữu ích?

more options

Mark it as resolved and have a nice day...

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.