Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

resize history back/forward swipe gesture circle

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i would like the circle that appear when you swipe back and forward with touchpad being smaller(like 50% smaller)

i would like the circle that appear when you swipe back and forward with touchpad being smaller(like 50% smaller)

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

so, someone know how to reduce that big circle?

Được chỉnh sửa bởi thor94 vào

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window
more options

i don't think it is a conflict or bug problem. the big circle seems to be the defaut design (at least from some screenshot i have seen, the circle is that big). i just want to know if there is a parameter in about:config that can reduce the size, if not, a code to use in chrome.css.

more options

I don't have a touch pad to check this out, so you would have to check this arrow in the Browser Toolbox.

To enable the Browser Toolbox, see: