Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Which version of portable firefox would be most secure getting updated once a month?

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi prr

more options

On my laptop, I run FDE as my daily driver, with the release version to handle my webmail. I also use portable firefox (from portableapps.com) as a browser to use while at work, from a thumb drive. While using that portable verison, I usually just go to google image search, and a work site that would definitely be secure.

My question: I don't like to update the installation on my thumb drive very often, and occasionally work computers are very slow anyways. So if I were to update it no more often than once a month, which version of firefox would be most secure: Release, Beta, or Nightly?

If doing this is just dumb, then which version gets updated less often--it would be Release, correct?

On my laptop, I run FDE as my daily driver, with the release version to handle my webmail. I also use portable firefox (from portableapps.com) as a browser to use while at work, from a thumb drive. While using that portable verison, I usually just go to google image search, and a work site that would definitely be secure. My question: I don't like to update the installation on my thumb drive very often, and occasionally work computers are very slow anyways. So if I were to update it no more often than once a month, which version of firefox would be most secure: Release, Beta, or Nightly? If doing this is just dumb, then which version gets updated less often--it would be Release, correct?

Giải pháp được chọn

If you do not want to update then you can consider to use the Firefox 102 ESR portable version to at least stay safe.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Hi

Yes, the Release version is updated less often, with a main feature update once a month (assuming that Portable Apps update their version in line with Mozilla).

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

If you do not want to update then you can consider to use the Firefox 102 ESR portable version to at least stay safe.

Hữu ích?

more options

So ESR would be the version that gets updated the least, but still gets security fixes? If so, that sounds like the best version for me to use.

cor-el said

If you do not want to update then you can consider to use the Firefox 102 ESR portable version to at least stay safe.

Hữu ích?

more options

ESR gets a update at same time as a new Release version. They are for security and stability fixes with stability in mind as ESR is meant more for Enterprise users in mind.

Hữu ích?

more options

OK, I'll install the latest ESR onto my thumb drive, and just update that when it tells me to.

Thanks everyone!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.