Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I would like bookmarks in page, not toolbar

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How can I view the bookmarks/library in the browser pane, rather than a toolbar on the side? I can't read the small print, my folders aren't visible, and a miss-click collapses the entire menu.

I want it to open like the "settings" menu, where it is in the browser pane like any regular website.

How can I view the bookmarks/library in the browser pane, rather than a toolbar on the side? I can't read the small print, my folders aren't visible, and a miss-click collapses the entire menu. I want it to open like the "settings" menu, where it is in the browser pane like any regular website.

Giải pháp được chọn

You can open bookmarks in a tab using the url below. You can bookmark that. Evidently you should close it before editing / adding / deleting bookmarks.

chrome://browser/content/places/places.xhtml

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can open bookmarks in a tab using the url below. You can bookmark that. Evidently you should close it before editing / adding / deleting bookmarks.

chrome://browser/content/places/places.xhtml

more options

Note that using the above posted chrome:// URI might not work properly like when you make changes.

Does the Bookmarks sidebar (Ctrl+B) work for you ?

You can drag the Bookmarks Menu button that shows the bookmarks in a drop-down list from the Customize palette to the Navigation Toolbar. This Bookmarks Menu button has a "View bookmarks sidebar" menu item.

See "How do I add the Bookmarks Menu button to the toolbar?"