Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Could not recover logins, keep overwrite when auto sync

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi LHien

more options

Hi support team,

Yesterday, I suddenly removed all logins and somehow my profile was synced to the cloud.

Fortunately, I still keep all login files (json and key db files), I tried to recovery all my logins, it was successfully.

But, right after that my profile was synced from the cloud to my machine then whole logins were clear.

So how can I overwrite my profile in the cloud so I can totally recovery my old logins?

Kindly help to give my some advice.

Thanks!

Hi support team, Yesterday, I suddenly removed all logins and somehow my profile was synced to the cloud. Fortunately, I still keep all login files (json and key db files), I tried to recovery all my logins, it was successfully. But, right after that my profile was synced from the cloud to my machine then whole logins were clear. So how can I overwrite my profile in the cloud so I can totally recovery my old logins? Kindly help to give my some advice. Thanks!

Giải pháp được chọn

Unforunately firefox sync has no cloud it sync from original device to other connected device. If you removed the login all the sync data to other devices will be deleted. sync isn't a backup setup. You need to go back to the original computer or device that where the data was originated from to get those data back.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Unforunately firefox sync has no cloud it sync from original device to other connected device. If you removed the login all the sync data to other devices will be deleted. sync isn't a backup setup. You need to go back to the original computer or device that where the data was originated from to get those data back.

Hữu ích?

more options

Hi Dropa,

Thanks for your information!

As I mentioned before, I already got old login files from original computer.

But everytime I try to recover all logins information, right after copying those files to profile's directory It automatically sync with previous state which was removed all logins.

So how I can avoid this situation?

Thanks!

Được chỉnh sửa bởi LHien vào

Hữu ích?

more options

You can reset the password of the Firefox Sync account to clear all data stored on the Sync server.

Hữu ích?

more options

Hi all,

Finally, now I can recover my old logins data and able to sync with any new devices.

I took a shot as suggestions of Dropa, It was successfully.

The problem is resolved.

Thanks!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.