Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

font is too light to see

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

How do i make the font dark nough to read

How do i make the font dark nough to read

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Hữu ích?

more options

The article dealt with style and size of font. I didn't ask for that. I wanted the text to be seen in a DARK color not an invisible color with a different font style. Dark is not a synonom for style. Did you go to public shools and learn nothing except birth control methods and critical race theory. Perhaps you might know someone who went to a Catholic school and knows what "dark" means vs, "font style" and "font size". Catholic schools teach vocabulary

Hữu ích?

more options

AJandpattij said

The article dealt with style and size of font. I didn't ask for that. I wanted the text to be seen in a DARK color not an invisible color with a different font style. Dark is not a synonom for style. Did you go to public shools and learn nothing except birth control methods and critical race theory. Perhaps you might know someone who went to a Catholic school and knows what "dark" means vs, "font style" and "font size". Catholic schools teach vocabulary

Hữu ích?

more options

you didn't answer the question about darkness. You answered some other guy's question about font style and size. Answer my question or say microsoft word can't do that and I'll go buy a grown up apple product

Hữu ích?

more options

This is the support forum for Mozilla Firefox, not Microsoft Word.

What is the address of the website where you are seeing this light font issue?

Hữu ích?

more options

You could use a bookmarklet or userContent.css to do that. Userscripts may also be available. There is at least one add-on (linked below) but I haven't tried it.

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/recolor/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.