Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to delete "frequently visited"?

more options

How to delete "frequently visited"? I don't want to delete them temporary, I don't want them to show ever again in the future. Is it possible?

How to delete "frequently visited"? I don't want to delete them temporary, I don't want them to show ever again in the future. Is it possible?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Firefox clear history can remove download info. But right-click on icon shows win10 keeps a list; items there can only be deleted one-by-one. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1377487

disable "recent" list https://support.mozilla.org/en-US/questions/1306151

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox clear history can remove download info. But right-click on icon shows win10 keeps a list; items there can only be deleted one-by-one. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1377487

disable "recent" list https://support.mozilla.org/en-US/questions/1306151