Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I see what data firefox sync has already saved?

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TechHorse

more options

I have had problems with sync before, giving me bookmarks I didn't want, etc. But I want to try it again.

I have a Firefox account to log into with sync, but I would like to delete all the data (bookmarks & passwords), and then sync all my firefox browsers to one profile that I have set up on FDE on my laptop.

So I'm thinking I need to first delete all my current data on Firefox Sync, and then log in only with my FDE profile, sync that, and then log in via other browsers and sync those. But how do I make sure that no data gets placed onto my FDE profile from other browsers via sync?

I have had problems with sync before, giving me bookmarks I didn't want, etc. But I want to try it again. I have a Firefox account to log into with sync, but I would like to delete all the data (bookmarks & passwords), and then sync all my firefox browsers to one profile that I have set up on FDE on my laptop. So I'm thinking I need to first delete all my current data on Firefox Sync, and then log in only with my FDE profile, sync that, and then log in via other browsers and sync those. But how do I make sure that no data gets placed onto my FDE profile from other browsers via sync?

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

In fact, after logging into sync, I see that FF has already installed an old version of my bookmarks.

Do I need to simply delete my account and start a new one?

Hữu ích?

more options

You can install the About Sync extension in Firefox 72 and newer on desktop to check what data is stored on the Sync server via the about:sync page provided by this extension.

Close and restart Firefox to access the about:sync page added by this extension (see the about:about page for possible about pages).

Hữu ích?

more options

OK I did that, but I'm not sure what option to select. When I'm logged in to FF Sync, I can see the following options when I enter about:sync in the URL bar (see screenshot)

Được chỉnh sửa bởi prr vào

Hữu ích?

more options

Any suggestions on what option to select?

Hữu ích?

more options

If you wish only to delete all data stored by sync, then can't this be achieved simply by reseting your password?

From this article it would appear so: https://support.mozilla.org/en-US/kb/ive-lost-my-firefox-sync-account-information (see the section "I’ve forgotten my Firefox account password – how do I reset it?")

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.