Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Admin rights required to update firefox on 1 workstation

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

The relatively new computer (running Windows 10) used by a non-admin person keeps asking for admin permission every time there's a firefox update. I have several other workstations with firefox and none of those ask for admin rights to be able to update. No solution found in several internet searches for this problem. I'm about ready to put Chrome on this person's computer so I don't have to go to his desk & enter my admin credentials for just a damn FF update.

The relatively new computer (running Windows 10) used by a non-admin person keeps asking for admin permission every time there's a firefox update. I have several other workstations with firefox and none of those ask for admin rights to be able to update. No solution found in several internet searches for this problem. I'm about ready to put Chrome on this person's computer so I don't have to go to his desk & enter my admin credentials for just a damn FF update.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.