Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Messed up sync, through password reset on Windows 10, but the data is still intact on my iPhone, how do I get all on my PC again?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I set up sync before reinstalling Windows 10 on my PC, currently everything is still intact on my iPhone, but gone on the PC, because I reset my password?

How can I get everything back in Firefox on my PC?

Excuse me, I realize there must have been many similar posts.

I set up sync before reinstalling Windows 10 on my PC, currently everything is still intact on my iPhone, but gone on the PC, because I reset my password? How can I get everything back in Firefox on my PC? Excuse me, I realize there must have been many similar posts.

Giải pháp được chọn

Sorry, it appears like al I had to do was wait. all is synced now. Apparently I can't delete my own post.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Sorry, it appears like al I had to do was wait. all is synced now. Apparently I can't delete my own post.

more options

Just mark is as resolved.