Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Foxit Reader as printer (1287660 thread continuation)

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I've tried post in the thread 1287660 but it was closed. So, I opened this thread to continue about this subject and to answer the last question of the thread 1287660, at the same time. I was looking for about this subject and found the solution in the thread 1287660 - https://support.mozilla.org/en-US/questions/1287660, but the link of v9.7.2 quoted there was shortened and it is not working to download the 9.7.2 Fox Reader version. I found the complete link address: http://cdn01.foxitsoftware.com/product/reader/desktop/win/9.7.2/AC910684AD18B7FBD6E086B1211F7B4B/FoxitReader972_L10N_Setup.exe

P.S.: I am newbie here and I don't know when the 1st post is the solution at the same time.

I've tried post in the thread 1287660 but it was closed. So, I opened this thread to continue about this subject and to answer the last question of the thread 1287660, at the same time. I was looking for about this subject and found the solution in the thread 1287660 - https://support.mozilla.org/en-US/questions/1287660, but the link of v9.7.2 quoted there was shortened and it is not working to download the 9.7.2 Fox Reader version. I found the complete link address: http://cdn01.foxitsoftware.com/product/reader/desktop/win/9.7.2/AC910684AD18B7FBD6E086B1211F7B4B/FoxitReader972_L10N_Setup.exe '''P.S.:''' I am newbie here and I don't know when the 1st post is the solution at the same time.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi,

This forum is intended for helping users with Mozilla products like Firefox. I'm going to close this thread as off-topic since it is not a subject covered in the support forum. Please see Mozilla Support rules and guidelines.