Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Theta Wallet

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

I have always used Firefox to access my Theta wallet using a Trezor. No problems. It will now not access. I have latest updates to Trezor, Firefox. I can access my Trezor Suite wallet no problems. I have allowed pop-ups for the trezor wallet and theta wallet. My connection to Theta wallet via Trezor was noticed 3 weeks ago approximately.

I have always used Firefox to access my Theta wallet using a Trezor. No problems. It will now not access. I have latest updates to Trezor, Firefox. I can access my Trezor Suite wallet no problems. I have allowed pop-ups for the trezor wallet and theta wallet. My connection to Theta wallet via Trezor was noticed 3 weeks ago approximately.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Screenshot of the issue minus personel information blackout.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.