Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to stop the annoying url popup that only moves from corner to corner when you mouseover it. It interferes with all the links nearby and annoys the hell out of me.

more options

how to stop the annoying url popup that only moves from corner to corner when you mouseover it. It interferes with all the links nearby and annoys the hell out of me. I don't feel like "coding" so if you can't give me an easy solution I will swith to another browser.

how to stop the annoying url popup that only moves from corner to corner when you mouseover it. It interferes with all the links nearby and annoys the hell out of me. I don't feel like "coding" so if you can't give me an easy solution I will swith to another browser.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can use the built-in tool "Block Element" in either the Adblock Ultimate or UBlock Origin extensions.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.