Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

change credit card for monthly donation

more options

My present card number has been cancelled and changed to another number, same bank, this is for monthly donation

My present card number has been cancelled and changed to another number, same bank, this is for monthly donation

Giải pháp được chọn

Check out the "How do I cancel or change my recurring donation?" section of the following FAQ:

https://donate.mozilla.org/en-US/faq/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

They just asked for $ support my browser page and I am giving them monthly donation. I have no idea about anything else as I stick to research and am not familiar with other parts of moz. I just thought Firefox was for my donation

more options

Giải pháp được chọn

Check out the "How do I cancel or change my recurring donation?" section of the following FAQ:

https://donate.mozilla.org/en-US/faq/