Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

secure connection failed

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

please help me

please help me

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Try this: Go to settings, General, and at the very bottom you'll see network settings. Open the settings menu for that. Now you should see a window pop up inside the browser. At the bottom uncheck "Enable DNS over HTTPS". I had the same problem a few months ago, and this seems to have fixed it.

more options