Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Reddit fails to load on Firefox for the last three days on 102.0 (64 bit) and Windows 10.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 60 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

So the Reddit website seems to load, but ends up with a big old blank white page. I've cleared my cache, I've cleared my DNS cache. I've pressed ctrl + f5, I've rebooted the computer. Nothing seems to be aloowing mt to open reddit. Please advise.

So the Reddit website seems to load, but ends up with a big old blank white page. I've cleared my cache, I've cleared my DNS cache. I've pressed ctrl + f5, I've rebooted the computer. Nothing seems to be aloowing mt to open reddit. Please advise.

Giải pháp được chọn

If you use Ghostery then this is likely a problem with the Ghostery extension as we recently have seen more reports with issues accessing Reddit.

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, DuckDuckGo PE, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Https://www.reddit.com. I've also tried m.reddit.com and us.reddit.com. On those other two I got Did Not Connect: Potential Security Issue - Did Not Connect: Potential Security Issue

more options

Giải pháp được chọn

If you use Ghostery then this is likely a problem with the Ghostery extension as we recently have seen more reports with issues accessing Reddit.

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, DuckDuckGo PE, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.