Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Recent Update

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

7.9.32.2 Roboform worked with Firefox 100.0 but after 101.0 update Roboform has been disable. I PAID for this add-on.

7.9.32.2 Roboform worked with Firefox 100.0 but after 101.0 update Roboform has been disable. I PAID for this add-on.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Dropa

I paid for 7.9.32.2 Roboform and it been working on 32 bit every version up to this update 101.0

This update started by telling me my version of Firefox was out dated when it was 100.0.1 Then you had a Popup saying to update. Then my Browser goes away

Restart to all Bookmark gone, All apps gone, No Menu , No Neil Pert Theme. Just a Firefox new Browsers that I had to spend 2 hour to get everything back to my Browsers.

The latest Version Roboform is $$

more options

By the way 7.9.32.2 Roboform works on Opera

more options

Giải pháp được chọn