Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Not Able to Upload

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

I have tried to upload files in several websites and the "upload" button isn't working. I tried in Safari and I'm not having this issue. It's an issue keeping me from working. Does anyone know how to fix it?

I have tried to upload files in several websites and the "upload" button isn't working. I tried in Safari and I'm not having this issue. It's an issue keeping me from working. Does anyone know how to fix it?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Steps to replicate issue please.

Hữu ích?

more options

Hi drlinmorel,

Would you be able to provide an example of a website you are on when the problem occurs, and what button you are using to upload files?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.