Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Browser

more options

I wonder why the latest browser does not have a Home Button.It is easier to close the blank browser with the Home Button.Closing the blank browser helps the system restart smoothly in the next session.

I wonder why the latest browser does not have a Home Button.It is easier to close the blank browser with the Home Button.Closing the blank browser helps the system restart smoothly in the next session.

Giải pháp được chọn

Hi RANGANATH, You can add the Home button to your toolbar from the Customize Panel - Customize Firefox controls, buttons and toolbars

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi RANGANATH, You can add the Home button to your toolbar from the Customize Panel - Customize Firefox controls, buttons and toolbars