Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RobertJ

more options

I wonder why the latest browser does not have a Home Button.It is easier to close the blank browser with the Home Button.Closing the blank browser helps the system restart smoothly in the next session.

I wonder why the latest browser does not have a Home Button.It is easier to close the blank browser with the Home Button.Closing the blank browser helps the system restart smoothly in the next session.

Giải pháp được chọn

Hi RANGANATH, You can add the Home button to your toolbar from the Customize Panel - Customize Firefox controls, buttons and toolbars

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi RANGANATH, You can add the Home button to your toolbar from the Customize Panel - Customize Firefox controls, buttons and toolbars

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.