Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

trying to access Facebook error

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1101 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

An error occurred during a connection to www.facebook.com. SSL_ERROR_DC_EXPIRED What in the world? does Facebook not keep up with its own security? or is this a Firefox thing?

An error occurred during a connection to www.facebook.com. SSL_ERROR_DC_EXPIRED What in the world? does Facebook not keep up with its own security? or is this a Firefox thing?

Giải pháp được chọn

This is about Delegated Credentials.

You can check this pref on the about:config page and possibly disable this DC feature.


Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

thanks but that didn't work. its a two day old computer so there wasn't much history or whatever. but it didn't work

more options
more options

Giải pháp được chọn

This is about Delegated Credentials.

You can check this pref on the about:config page and possibly disable this DC feature.


Được chỉnh sửa bởi cor-el vào