Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unwelcome pop-up on download

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bazza43

more options

I'm downloading a lot of images, and every time I do so a popup box appears showing the most recent five downloads and a button to show all downloads, It covers some of the icons I use for downloading images which is frustrating. If I right click on any of the downloads one of the options is to Clear Preview Panel, so I assumed it was called Preview Panel, but help does not know about that and I can't find how to stop it coming up (it used not to until I did something, I don't know what) It's driving me crazy.

I'm downloading a lot of images, and every time I do so a popup box appears showing the most recent five downloads and a button to show all downloads, It covers some of the icons I use for downloading images which is frustrating. If I right click on any of the downloads one of the options is to Clear Preview Panel, so I assumed it was called Preview Panel, but help does not know about that and I can't find how to stop it coming up (it used not to until I did something, I don't know what) It's driving me crazy.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Much appreciation, donthavecow, your explanation was very clear and worked! Barrie