Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Website accessible with Safari from iPhone but not with FireFox or Edge from Windows laptop.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TonyHarkerOxford

more options

There is a site I can access with Safari from my iPhone but not with FireFox or Edge from my Windows laptop. Specifically, the site is www.thechildrensmediaconference.com. I have tried the advice in a previous thread on this theme with no success

There is a site I can access with Safari from my iPhone but not with FireFox or Edge from my Windows laptop. Specifically, the site is www.thechildrensmediaconference.com. I have tried the advice in a previous thread on this theme with no success

Giải pháp được chọn

Later the same day, the site was accessible from two machines using Windows, using either FireFox or Edge. Neither machine had been updated in any way, so although the problem has gone away I can't really count it as solved.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Later the same day, the site was accessible from two machines using Windows, using either FireFox or Edge. Neither machine had been updated in any way, so although the problem has gone away I can't really count it as solved.