Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Upgraded to Windows 11 but cannot get rid of Firefox module over the wifi bar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

May I know how could I remove the firefox box over the wifi/sound/power setting in windows 11?

May I know how could I remove the firefox box over the wifi/sound/power setting in windows 11?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi peterklhk vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you provide steps to replicate the issue? Do you have Steam installed? I can't seem to get anything above mine while streaming. see screenshot

Edition Windows 11 Pro Version 22H2 Installed on ‎15-‎Apr-‎22 OS build 22598.200 Experience Windows Feature Experience Pack 1000.22598.200.0