Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hide suggestions in address bar.

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 1 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Your previous suggestion did not work. Is there a setting in "about:config" that I could change?

Your previous suggestion did not work. Is there a setting in "about:config" that I could change?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What did you try so far ?

The location bar drop-down list can show history items, bookmarked pages, pages opened in tabs, top sites, and search suggestions. You can set what suggestions show when you enter an URL in the location/address bar bar.

 • Settings -> Privacy & Security
  Address Bar: When using the location bar, suggest:
  History
  Bookmarks
  Open tabs
  Top sites
  Shortcuts
  Search Suggestions
more options

You can also deselect Provide Search Suggestions on the Search page of Settings.