Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

An error occurred during a connection to www.rockler.com. PR_CONNECT_RESET_ERROR

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 98 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

from whatever reason can't go to Rockler.com on Firefox - bud can on other browsers?! An error occurred during a connection to www.rockler.com. PR_CONNECT_RESET_ERROR

from whatever reason can't go to Rockler.com on Firefox - bud can on other browsers?! An error occurred during a connection to www.rockler.com. PR_CONNECT_RESET_ERROR

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Web search; https://www.bing.com/search?q=PR_CONNECT_RESET_ERROR This simply means, that the peer or some middlebox in between (firewall) is terminating the connection.

Web search: https://www.bing.com/search?q=PR_CONNECT_ABORTED_ERROR https://appuals.com/pr-connect-reset-error/ The PR_CONNECT_RESET_ERROR issue is encountered when the user tries to use Mozilla Firefox to connect to a website server with the HTTPS protocol but the request gets denied. This error message essentially means that the peer or some middlebox in between (most likely a firewall) is terminating the connection forcibly.