Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can i dublicate firefox settings/plugins/passwords etc to a new firefox install ?

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 30 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi

Did install firefox on a new computer , did copy my profile from the "old" , to the new computer

But no plugins, passwords settings etc where moved to the new computer ?

Hi Did install firefox on a new computer , did copy my profile from the "old" , to the new computer But no plugins, passwords settings etc where moved to the new computer ?

Giải pháp được chọn

You can copy certain files with Firefox closed to the current profile folder to transfer or recover personal data. Note that best is to avoid copying a full profile folder.


 • bookmarks and history: places.sqlite
 • favicons: favicons.sqlite
 • bookmark backups: compressed .jsonlz4 JSON backups in the bookmarkbackups folder
 • cookies.sqlite for the Cookies
 • formhistory.sqlite for saved autocomplete Form Data
 • logins.json (encrypted logins;32+) and key4.db (decryption key;58+) for Passwords saved in the Password Manager
  key3.db support ended in 73+; to use key3.db in 58-72, make sure to remove key4.db
 • cert9.db (58+) for (intermediate) certificates stored in the Certificate Manager
 • persdict.dat for words added to the spell checker dictionary
 • permissions.sqlite for Permissions and possibly content-prefs.sqlite for other website specific data (Site Preferences)
 • sessionstore.jsonlz4 for open tabs and pinned tabs (see also the sessionstore-backups folder)
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can use the Sync feature.

more options

Hmm did try that , did check password , plugins ,bookmarks , everything seems to be added except the plugins , ?

more options

Giải pháp được chọn

You can copy certain files with Firefox closed to the current profile folder to transfer or recover personal data. Note that best is to avoid copying a full profile folder.


 • bookmarks and history: places.sqlite
 • favicons: favicons.sqlite
 • bookmark backups: compressed .jsonlz4 JSON backups in the bookmarkbackups folder
 • cookies.sqlite for the Cookies
 • formhistory.sqlite for saved autocomplete Form Data
 • logins.json (encrypted logins;32+) and key4.db (decryption key;58+) for Passwords saved in the Password Manager
  key3.db support ended in 73+; to use key3.db in 58-72, make sure to remove key4.db
 • cert9.db (58+) for (intermediate) certificates stored in the Certificate Manager
 • persdict.dat for words added to the spell checker dictionary
 • permissions.sqlite for Permissions and possibly content-prefs.sqlite for other website specific data (Site Preferences)
 • sessionstore.jsonlz4 for open tabs and pinned tabs (see also the sessionstore-backups folder)