Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

A Very Important Parent Bookmark Disappeared Again!

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wayne Carpenter

more options

A very important parent Bookmark folder disappeared again!

When I do a Search, I can find Bookmarks that are in the Parent Bookmarks folder but as I have reported before, the HUGE issue is that there is NO way to find where the parent Bookmarks folder or the Bookmarks in the parent Bookmarks folder using the Search function! How can I find the parent Bookmarks folder and where the Bookmarks are that were in the Parent Bookmarks folder?

I have added many Bookmarks since yesterday so I do not want to try to do a Restore.

I need to find the Bookmarks that disappeared soon.

Giải pháp được chọn

Note that in Firefox 96 you can simply right-click a bookmarks search result and click "Show in Folder", so you no longer need to use an extension.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

One way is to use the bookmark to open that page. Then click the bookmarks star on the toolbar.

Also see; https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/bookmark-search-plus-2/ Bookmark search plus 2 by aaFn

Search for both bookmarks and folders. Find exact location in bookmark tree (show parent folder, go parent folder). Advanced filters and searches, use regex.

Hữu ích?

more options

Using the bookmark to open that page, then clicking the bookmarks star on the toolbar does not show the actual location where the Bookmark is.

I added Bookmark Search Plus 2 but and ran it neither does it show the actual location of the searched Bookmark. All I see is the the tree below with no indication where the Searched Bookmark is actually located.

How can I find the actual location where the Bookmarks are that disappeared?

It appears that regex is complicated to use. There should be an easy way to find Bookmarks that disappear!

In the first place, Bookmarks should NOT disappear. This has happened too many times.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Note that in Firefox 96 you can simply right-click a bookmarks search result and click "Show in Folder", so you no longer need to use an extension.

Hữu ích?

more options

I was able to find and move the Bookmark folder to the correct place using the new feature in Firefox 96! This is a very useful feature.

Thanks

Hữu ích?

more options

An important Bookmark disappeared again! I found it using this feature. This problem should NOT be occurring, especially so frequently. The missing Bookmark was "Equipment" which was in the root of "From Internet Explorer" and was found in Government/U.S./COVID-19/Churches/.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.