Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i get rid of the black popup box that says password required Mozilla firefox please enter the primary paswor

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When i go to a website that requires a password I get a black box that pops up In the box it says Password Required - Moizilla Firefox Please enter the primary password.

How can i make that go away.

Giải pháp được chọn

You need to enter the PP to unlock the logins (username and password) and make it possible to enter a saved login. The PP is used to encrypt the logins stored in Lockwise (logins.json in the profile folder) and you need to enter the PPt to unlock (decrypt) the logins.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

This is because you have enabled the Primary (Master) Password in the Password Manager. The only way to make this go away is to shut down the Primary (Master) Password. Select to change this. But leave the new password blank.

Hữu ích?

more options

You get this dialog if you have set the Primary Password and access a page for which you have saved a login. You would have to remove the PP or possibly disable the Password Manager and use the context menu ("Use Saved Login/Password").

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You need to enter the PP to unlock the logins (username and password) and make it possible to enter a saved login. The PP is used to encrypt the logins stored in Lockwise (logins.json in the profile folder) and you need to enter the PPt to unlock (decrypt) the logins.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.