Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

downloading file

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi coganra

more options

I downloaded several files and I can see them when I click on the little arrow, but when I look for them in my computer downloaded file , they aren't there. I go back up to the little arrow and it shows the file was downloaded, but it's not in my computer . So when I went back up to the little arrow and right clicked on it to open --it worked, the file opened, but it never showed up on my computer. The next day I tried to find the file in my computer but no success. I went to Firefox drop down and under downloads the file showed up, but I couldn't do anything with it. So now I can't find it on my computer and it doesn't work when I use it from Firefox's drop down selection. I have downloaded several other files with no problem. Here is the file. https://www.benefits.va.gov/HOMELOANS/documents/docs/VA_Buyers_Guide.pdf HELP Ron

I downloaded several files and I can see them when I click on the little arrow, but when I look for them in my computer downloaded file , they aren't there. I go back up to the little arrow and it shows the file was downloaded, but it's not in my computer . So when I went back up to the little arrow and right clicked on it to open --it worked, the file opened, but it never showed up on my computer. The next day I tried to find the file in my computer but no success. I went to Firefox drop down and under downloads the file showed up, but I couldn't do anything with it. So now I can't find it on my computer and it doesn't work when I use it from Firefox's drop down selection. I have downloaded several other files with no problem. Here is the file. https://www.benefits.va.gov/HOMELOANS/documents/docs/VA_Buyers_Guide.pdf HELP Ron

Giải pháp được chọn

It is possible that (anti-virus) security software is causing the problem. Try to disable security software temporarily to see if that makes a difference.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Check the options on where the file is being downloaded. If you are using a download manager, check its settings also.

coganra said

I go back up to the little arrow and it shows the file was downloaded

Right-click on the entry and select to open the file's location.

more options

Giải pháp được chọn

It is possible that (anti-virus) security software is causing the problem. Try to disable security software temporarily to see if that makes a difference.

more options

Thank you very much. I realize that it was my fault not realizing that when I thought that I was downloading the file, I was not. I picked the option of open instead of save. ops, very sorry, and thank you for you quick response. Ron