Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All Searches Default to URL box

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want searches to stay in a search engines home page and not go automatically into address box. When I search for anything by writing in the search box on the Google home page search or even Duck Duck Go, the inserted text goes immediately into the address bar. I have tried FF in Safe Mode, I have no studies going, using version of FF 94.0.2 and only have 5 extensions (Last Pass, Bitdefender, BreezeClick, Adobe Acrobat and Malwarebytes.) Thank you

I want searches to stay in a search engines home page and not go automatically into address box. When I search for anything by writing in the search box on the Google home page search or even Duck Duck Go, the inserted text goes immediately into the address bar. I have tried FF in Safe Mode, I have no studies going, using version of FF 94.0.2 and only have 5 extensions (Last Pass, Bitdefender, BreezeClick, Adobe Acrobat and Malwarebytes.) Thank you
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can set this pref to false on the about:config page.

  • browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Alternative solution for beginners To solve this problem, you could set your custom URLs to be displayed when you open your homepage, new windows or new tabs.

1. Copy and paste this in your address bar: about:prefereces#home 2. Press Enter. Settings are loaded... 3. Home > New Windows and Tabs > pick a menu item... > Select Custom URLs from the dropdown menu 4. For example, you could insert google.com in the text box

Now, you should be able to type in your favourite search engine without using the address bar.

I hope this is helpful. You can also have a look at these resources: Search with the Firefox address bar Change your default search settings in Firefox

Được chỉnh sửa bởi Charlie vào

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can set this pref to false on the about:config page.

  • browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar = false

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.