Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

video unwantingly crops in facebook

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Whenever I play a video in facebook, the video crops as to present the upper left corner, so I only see the upper left quadrant of the video. If I click to make the video larger, then I see all the quadrants of the video. The upper left quadrant appears to remain the same size when the video is in full screen mode. If I click to bring the video back down to a smaller size, then again, I can only see the upper left quadrant. Please help. Thanks

Whenever I play a video in facebook, the video crops as to present the upper left corner, so I only see the upper left quadrant of the video. If I click to make the video larger, then I see all the quadrants of the video. The upper left quadrant appears to remain the same size when the video is in full screen mode. If I click to bring the video back down to a smaller size, then again, I can only see the upper left quadrant. Please help. Thanks