Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

an ad blocker Extention

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

I donot use any ad blocker extention,but I visit website and then show ad blocker message .

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sites may detect that something they wanted to insert is missing, and give you their best guess why. But it might be a different content blocker. To manage those, you can try:

(A) The shield icon toward the left end of the address bar usually turns a bit purplish when content is blocked. Click the icon to learn more or make an exception. See: Enhanced Tracking Protection in Firefox for desktop.

(B) Extensions such as Adblock Plus, Blur, Disconnect, DuckDuckGo Privacy Essentials, Ghostery, NoScript, Privacy Badger, uBlock Origin or uMatrix usually provide a toolbar button to manage blocked content in a page. There may or may not be a number on the icon indicating the number of blocked items; you sometimes need to click the button to see what's going on and test whether you need to make an exception for this site.

Any improvement?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.