Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Minimize, resize and close icon not being integrated into Firefox window

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 356 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Typo3000

more options

Hi,

since the new, yet discussed, Firefox Browser update I've had a problem with the minimize, resize and close buttons on the top right corner of the Firefox window on my laptop. My problem is that those buttons are not integrated into the Firefox window itself.

What I mean is that to accommodate those buttons there is a white long bar all across the top part of the window with the "XXX site - Mozilla Firefox" title at the left and the "_ ⬜ X" icons on the right, while on my Desktop version those buttons are well integrated into the black (my theme color) part of the Firefox window, being at the same height as opened tabs (the said position of the icons on my desktop is represented by the white rectangle drawn on the attached picture (red lines are censored bookmarks and information)).

Is there a way to get rid of that white top strip and integrate the minimize, resize and close buttons in the Firefox window itself?

Thanks very much in advance for any help or reply!

Lorenzo

Hi, since the new, yet discussed, Firefox Browser update I've had a problem with the minimize, resize and close buttons on the top right corner of the Firefox window on my laptop. My problem is that those buttons are not integrated into the Firefox window itself. What I mean is that to accommodate those buttons there is a white long bar all across the top part of the window with the "XXX site - Mozilla Firefox" title at the left and the "_ ⬜ X" icons on the right, while on my Desktop version those buttons are well integrated into the black (my theme color) part of the Firefox window, being at the same height as opened tabs (the said position of the icons on my desktop is represented by the white rectangle drawn on the attached picture (red lines are censored bookmarks and information)). Is there a way to get rid of that white top strip and integrate the minimize, resize and close buttons in the Firefox window itself? Thanks very much in advance for any help or reply! Lorenzo
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Following these steps should help

Click the 3 lines menu at the top right Click "More tools" Click "Customize toolbar..." On the bottom left corner of the window, there should be a checkbox saying "Title Bar". Uncheck this box.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Following these steps should help

Click the 3 lines menu at the top right Click "More tools" Click "Customize toolbar..." On the bottom left corner of the window, there should be a checkbox saying "Title Bar". Uncheck this box.