Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Black date stamp on Facebook

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

How do I remove the black date stamp that overlays the author's name and time of a Facebook post? It doesn't happen with other browsers.

How do I remove the black date stamp that overlays the author's name and time of a Facebook post? It doesn't happen with other browsers.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

That overlay only appears for me if I hover over the 'time' of the post.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window
more options

Giải pháp được chọn

That overlay only appears for me if I hover over the 'time' of the post.