Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Switch to new tab when opened

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1052 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Rodney

more options

When I open a new tab from a web page, how do I get Firefox to switch to it immediately?

When I open a new tab from a web page, how do I get Firefox to switch to it immediately?

Được chỉnh sửa bởi FredMcD vào

Giải pháp được chọn

I hope that this is what you are looking for: 3-bar menu => Settings => General;   under   "Tabs": Check   "When you open a link, image or media in a new tab, switch to it immediately".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

I hope that this is what you are looking for: 3-bar menu => Settings => General;   under   "Tabs": Check   "When you open a link, image or media in a new tab, switch to it immediately".

Được chỉnh sửa bởi Rodney vào

more options
more options

So basic, I forgot all about it. Many thanks.

more options

FredMcD said

So basic, I forgot all about it.

Only proves that you're human ....

Many thanks.

My pleasure !