Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Zoom Meetings Add-In for Outlook Hangs

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Greg Selvin

more options

I cannot add a Zoom meeting to an Outlook meeting using my Outlook Web app. The Zoom add-in is installed and the button appears in the Web app. When I click it, I get the message "Zoom is working on your Add a Zoom Meeting request." But it just hangs there.

The Zoom add-in works using my Outlook Desktop client on the Mac and using Outlook Web in Chrome. Firefox seems to be the issue. Any idea what I can try to fix this?

I cannot add a Zoom meeting to an Outlook meeting using my Outlook Web app. The Zoom add-in is installed and the button appears in the Web app. When I click it, I get the message "Zoom is working on your Add a Zoom Meeting request." But it just hangs there. The Zoom add-in works using my Outlook Desktop client on the Mac and using Outlook Web in Chrome. Firefox seems to be the issue. Any idea what I can try to fix this?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I fixed this! I went to the hamburger menu (three horizontal lines), clicked on Help -> More Troubleshooting information. From there I opened my Profile folder, and then found and renamed "prefs.js" to "prefs.js.old." This magically fixed my problem.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I fixed this! I went to the hamburger menu (three horizontal lines), clicked on Help -> More Troubleshooting information. From there I opened my Profile folder, and then found and renamed "prefs.js" to "prefs.js.old." This magically fixed my problem.