Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

view bookmark sidebar on left

more options

I closed my bookmark sidebar to go to full screen and now I can't figure out how to make that sidebar show

I closed my bookmark sidebar to go to full screen and now I can't figure out how to make that sidebar show

Giải pháp được chọn

Hi Anne, you can either

More info: Use the Firefox Sidebar to access bookmarks, history and synced tabs.

Success?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Anne, you can either

More info: Use the Firefox Sidebar to access bookmarks, history and synced tabs.

Success?